RA

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P


S

T

U

V

W

X

Y

Z


Imi w wersji oficjalnej

D瞠nder

M瘰ki (M)/疾雟ki ()

Etymologia, ideologiczne skojarzenia, funkcjonalno

Formy zdrobnia貫/zgrubia貫

Ravioli/Rawioli

Raviolin/Rawiolin

M


Rawiol, Rawek, Rawi, Rawu, Wiolek, Wiolu, Wiolo, Lusiek, Lusio, Lusiu, Wioluch

Raviola/Rawiola

Raviolina/Rawiolina


Rawiolka, Rawka, Rawia, Rawi, Wiolka, Rawiolusia, Wiolusia, Lusia, Rawiolcia, Wiolcia, Rawiolucha, Wiolucha, Lucha

Reali

Realin

M


Realek, Realinek, Realu, Real, Reu, Realunio, Realuniu, Alunio, Aluniu, Alu, Alek, Alusiek, Ali, Ale, Ali, Resio, Resiu, Resiek, Realisiek, Realusiek, Lunio, Lusio, Lusiu, Lusiek, Luniek, Alin, Alinek, Alinio, Aliniu, Linek, Linio, Liniu, Realuch, Reuch, Reol, Rechol, Rech

Reala

Realia

Realina

Realineta


Realka, Realinka, Realinetka, Reala, Realunia, Realusia, Realu, Realuka, Realusie鎥a, Alunia, Alusia, Alu, Aluka, Alka, Lunia, Lusia, Lu, Luka, Lusie鎥a, Realinecia, Alinecia, Linecia, Necia, Alinetka, Linetka, Netka, Realinesia, Alinesia, Nesia, Ralka, Rala, Realicha, Realucha, Alicha, Alucha, Licha, Lucha, Realinola. Realinolka

Recykli

M


Recyklek, Recyklu, Recyklunio, Recy, Cyklek, Cyklu, Cykli, Cyklinek, Cyklunio, Cykluniu, Lu, Lunio, Luniu, Lusiek, Recyklusiek, Cyklusiek, Recychol, Cychol, Cycho, Recycho, Cych, Cychu

Recykla

Recyklina


Recykinka, Recysia, Recy, Recyka, Recysiunia, Cyklinka, Cysia, Cyka, Cysiunia, Cysiu鎥a, Resia, Resiunia, Reka, Resiu鎥a, Siunia, Siu鎥a, Rezia, Reka, Reziunia, Reziu鎥a, Reziucha, Recycha, Recha, Cycha, Cychola, Cycholka, Rechola, Recholka

Relaksy

Relaksyn

M


Relaksek, Relaksynek, Relek, Reli, Rela, Relasio, Relasiu, Laksy, Laksek, Laksio, Laksiu, Laksiunio, Laksiuniek, Laksynek, Laksynio, Laksyniu, Ksynek, Ksyn, Ksynio, Ksyniu, Ksy, Ksysio, Ksysiu, Siunio, Siuniek, Unio, Uniek, Reloch, Relon, Laksol, Lakson, Lachyn, Relachyn

Relaksja

Relaksyna


Relaksjanka, Relasia, Relaksynka, Relka, Relaksynia, Relunia, Relaksy鎥a, Relusia, Reluka, Lunia, Lusia, Luka, Laksja, Laksia, Laksyna, Laksynka, Laksynia, Synia, Sy鎥a, Sysia, Syka, Ysia, Yka, Relacha, Relicha, Rela, Relucha, Relachyna, Lacha, Lachyna, Lachola

Retardy

Retardyn

M


Retardek, Retardynek, Retu, Retek, Recio, Reciu, Resiek, Resio, Resiu, Re, Retardu, Retardusiek, Retu, Retuniek, Rety, Retyn, Retynek, Retunio, Retardzio, Retardzik, Tardy, Tardek, Tardzio, Tardziu, Tardo, Dziu, Dziusiek, Dziusio, Dziusiu, Dziu, Tardyn, Tardynek, Ardzio, Ardziu, Ardyn, Ardynek, Ardy, Dy, Dysiek, Dysio, Dyko, Dysiu, Dysiunio, Dysiuniek, Siuniek, Siunio, Retardych, Retardol, Retardychol, Retardycho, Tardych, Retardychol, Tardol, Tardychol, Rech, Rechol, Recho, Rechu

Retarda

Retardyna


Retardka, Retardynka, Retardzia, Recia, Resia, Tardka, Tardzia, Tardynka, Tardynia, Ardka, Ardzia, Ardynka, Ardynia, Dynka, Dynia, Dysia, Dyka, Dysie鎥a, Retardysia, Retardynia, Retardyka, Recha, Retardycha, Tardycha, Ardycha, Dycha, Dychola, Retardychola, Tardychola, Chola, Ardychola, Achola, Retardycholka, Tardycholka, Ardycholka, Dycholka

Rezygnat

M


Rezygnatek, Rezy, Rezu, Zygnat, Zygna, Zygnu, Zygnatek, Zygu, Rezi, Rezy, Gnat, Gnatek, Gnatu, Gnatuniek, Gnatusiek, Gnacio, Gnaciu, Gnaciu, Gnaciusiek, Gnaciusio, Gnaciusiu, Gnaciunio, Gnaciuniu, Gnatulek, Natu, Natuniek, Natusiek, Natusiu, Atu, Atuniek, Atusiek, Atunio, Atusiu, Tu, Tuniek, Tusiek, Tunio, Tuniu, Tusio, Tusiu, Rezygnacio, Rezygnaciu, Rezygnatu, Rezygnatusiek, Rezygnatunio, Rezygnachol, Rezygnachu, Rezol, Rezygnach, Rezoch, Rezuch, Rechol, Recho, Rechu, Rezych, Rezycho, Rezychol

Rezygnata


Rezygnatka, Rezygna, Rezygnasia, Rezygnaka, Rezysia, Rezyka, Zygna, Zygnasia, Zygnaka, Zygnusia, Zygnu, Rezy, Rezysia, Rezyka, Zysia, Zyka, Zysiunia, Zysiu鎥a, Rezia, Reziunia, Rezuka, Rezunia, Rezuka, Rezusia, Gnatka, Gnasia, Gnacia, Gnaka, Gnasiunia, Gnasiu鎥a, Acia, Asia, Aka Asiunia, Asiu鎥a, Siunia, Siu鎥a, Eza, Ezysia, Ezia, Esia, Eka, Esiunia, Esiu鎥a, Rezygnacha, Rezola, Rezygnola, Rezygnachola, Ezola, Ezocha, Gnacha, Gnachola, Gnacholka, Chola, Cholka, Acholka Rezygnacholka

Rozmys豉w

M


Rozmys豉wek, Rozmy, Rozmysio, Rozmysiu, Zmy, Zmysio, Zmysiu, Zmysiunio, Zmysiuniek, Zmyko, Mysio, Mysiu, Mysiek, Mysiulek, Myko, Mynio, Myniu, Zmynio, Zmyniu, Zmyniek, Zmyniuniek, Niuniek, Niunio, Niu, Niusiek, Niusio, Mys豉w, Mys豉wek, S豉wek, S豉wcio, S豉wu, S豉wciu, Rozio, Roziu, Roziu, Roziuniek, Ziuniek, Ziunio, Rozmycho, Rozmychol, Rozmychu, Rozmych, Zmych, Zmycho, Zmychol

Rozmys豉wa


Rozmys豉wka, Rozmysia, Rozmyka, Rozmysiunia, Zmysia, Zmys豉wka, Zmyka, Zmysiunia, Zmysiu鎥a, Siunia, Siu鎥a, Mysia, Myka, Mysiunia, Mysiulka, Siula, Siulka, Ula, Ulka, Mysiulcia, Ulcia, Mycha, Zmycha, Rozmycha, Rozmychola, Rozmycholka, Zmycholka, Zmychola, Rochola*Przepraszam, ale id鉍 za s這wami poety (kt鏎ego?), postanowi貫m: „odpowiednie rzeczy da s這wo”.