Wst瘼niak (wy章cznie aktualny)

Niniejsza edycja strony to wersja z grafikami w wy窺zej rozdzielczoci

(Wersja „A”)

Witam wszystkich czytelników wst瘼uj鉍ych w moje skromne progi!


Nazwa貫m siebie Naczelnym Antyfacetem Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to mo瞠 troch pretensjonalne, ale ju wyjaniam genez mojego pseudonimu i zarazem nazwy stanowiska/spo貫cznej funkcji. Istniej bowiem: Naczelny Lekarz Kraju, Naczelna Piel璕niarka Kraju, Naczelny Kowboj Kraju (wyj靖kowo paskudna posta!) i Naczelny Satyryk Kraju. Czas zatem, 瞠by zaistnia Naczelny Antyfacet Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie NARP. Jako Antyfacet zajmuj si krytyk i podwa瘸niem w codziennym 篡ciu oraz specyficznych akcjach Stereotypu M瘰kiej Roli P販iowej, albowiem postrzegam jego negatywny, okaleczaj鉍o-ograniczaj鉍y wp造w na jako 篡cia m篹czyzn. Co do samozwa鎍zego mianowania siebie na „Naczelnego” Antyfaceta w Polsce, to myl, 瞠 naby貫m do tego prawo poprzez wyjcie w odzie篡 zabronionej do pracy w dniu 4.06.2002 i par innych takich akcji. Oprócz tego w 篡ciu codziennym staram si po pierwsze korzysta z rzeczy zabronionych, a tak瞠 poprzez swój wygl鉅, w jak najmniejszym stopniu wspiera z造 obyczaj i arogancj spo貫cze雟twa, któremu wydaje si, 瞠 wie lepiej, jak ka盥a jednostka ma wygl鉅a i post瘼owa w zale積oci od posiadanych organów p販iowych. Tak瞠 fakt, i w豉nie omielam si wystawi stron internetow powi璚on krytyce spo貫cznych aspektów m瘰kiej roli p販iowej wydaje si by jedn z pierwszych takich publicznych inicjatyw w Polsce, a mo瞠 nawet absolutnie pierwsz. Stwierdzam, 瞠 nawet jeli m篹czyni dostrzegaj, 瞠 z ich stereotypow rol jest co nie w porz鉅ku, to boj鉍 si ostracyzmu towarzyskiego, reprodukcyjnego i innych nawet nieformalnych a skutecznie podszczuwaj鉍ych represji, wol oni przynajniej udawa, 瞠 z zadowoleniem spe軟iaj si w jej realizacji, bez wzgl璠u na tego bezsens.


Publikacje na mojej stronie internetowej b璠 zatem dotyczy walki z seksizmem. Dla mnie to poj璚ie oznacza wszelkie formy nierównego traktowania istot ludzkich w zale積oci od p販i, i chodzi bynajmniej nie tylko o wyzwolenie kobiet, ale, co mi ze wzgl璠u na moj p貫 jest bliskie, o wyzwolenie m篹czyzn. Wyzwolenie kobiet obecnie dokona這 si w znacznym stopniu zarówno w sferze obyczaju, jak i prawa stanowionego, i oprócz kilku kwestii prawnych jak aborcja, post瘼owanie wymiaru sprawiedliwoci i cigania w sprawach przemocy rodzinnej, walka kobiet zosta豉 w zasadzie uwie鎍zona sukcesem. Jeszcze tylko gdzieniegdzie w praktyce 篡cia spo貫cznego utrzymuj si krzywdz鉍e i og逝piaj鉍e stereotypowe praktyki wobec kobiet (dowcipy, preferencje przy zatrudnianiu, wysoko p豉c, wizerunki kobiet w reklamach i podr璚znikach szkolnych). W odniesieniu do m篹czyzn natomiast nikt w ogóle nie dostrzega potrzeby wyzwolenia ich, albowiem kobiety walcz鉍e z patriarchalizmem 篡cia zainteresowane s wy章cznie swoimi krzywdami, za m篹czyni zanadto 豉two uwierzyli, i stanowi klas wy瞠j od kobiet stoj鉍 w hierarchii spo貫cznej i uprzywilejowan, skoro to „przeciwko” ich przywilejom kobieca walka si toczy. Tak naprawd, to m篹czyni jak najbardziej potrzebuj wyzwolenia i im pr璠zej sobie to uwiadomi, tym dla nich lepiej. Najprostszym sposobem stwierdzenia zniewolenia m篹czyzn przez obyczaj jest to, 瞠 m篹czyzna nie mo瞠 dopuszcza si transgresji w dziedzinie ubioru i kosmetyki, która dla kobiet czerpi鉍ych z „pakietu m瘰kiego” jest oczywist codziennoci. Có to wi璚 za m篹czyzna, w豉dca wiata, 篡cia publicznego, biznesu, wojska itp. skoro nie ma on w豉dzy nawet nad wygl鉅em swego cia豉, i nie mo瞠 decydowa o odzie篡, jak na za這篡? Aby bowiem stwierdzi istnienie wyboru, trzeba go móc faktycznie realizowa i to bez obaw o konsekwencje. Zastanówmy si, co wychodz鉍 do pracy, urz璠u, na miasto, do kocio豉, ma m篹czyzna do wyboru odnonie ubrania w dra磧iwym obszarze od pasa w dó? W poniedzia貫k – spodnie i skarpety, we wtorek – spodnie i skarpety, w rod – spodnie i skarpety... Jak w aroganckim wobec swych klientów powiedzeniu H. Forda o tym, 瞠 jego klient mo瞠 kupi Forda T w ka盥ym kolorze, pod warunkiem, 瞠 to b璠zie kolor czarny! Nie uwierz, jakoby absolutnie wszystkim m篹czyznom kultury zachodniej tak bardzo si podoba這 to, co MAJ nosi, 瞠 CHC nosi tylko to, zw豉szcza w sytuacji, gdy opcje dost瘼ne dla kobiety funkcjonuj鉍ej w tym samym klimacie i w tych samych sytuacjach spo貫cznych s tak liczne, 瞠 wymienianie ich tu w tekcie wst瘼nym rozsadzi這by go! Skoro istnieje w demokratycznych krajach pluralizm pogl鉅ów, gustów i upodoba niemal w ka盥ej dziedzinie, to wysoce podejrzanym jest jego brak w kwestii m瘰kiego ubioru i aparycji. Wybór odzie篡 dost瘼ny m篹czyznom jest pozorny, bo ogranicza si jedynie do w零kiego zakresu kolorów zawsze w obr瑿ie raczej ci篹kich, sztywnych i koniecznie zakrywaj鉍ych tkanin i w ramach kilku prostacko skrojonych „sortów mundurowych”, poród których nie pojawi si 瘸den nowy i odkrywczy element od mniej wi璚ej II po這wy XVIII wieku, a z ka盥ym kolejnym pokoleniem jeszcze odejmowano zró積icowane formy odziedziczone po okresach wczeniejszych. Tak瞠 stylizacja cia豉 m篹czyzny jest 豉godnie mówi鉍 stonowana: ma on mie mo磧iwie najprostsz fryzur, a pod wzgl璠em kosmetycznym w豉ciwie na m篹czynie nie ma nic do zrobienia: chodzi tylko o minimum higieny, aby nie mierdzia (zanadto). Wszystko wykraczaj鉍e ponad i poza kr鉚 rozwi頊a stylizacyjnych i ubiorczych dozwolonych a jednoczenie nakazanych m篹czynie – wymaga z jego strony odwagi, determinacji, dozwolone jest co najwy瞠j w m這dym wieku, i cz瘰to si wi嘀e z kosztami (ryzykiem agresji, utraty/nieotrzymania pracy, brakiem awansu, ostracyzmem reprodukcyjnym i towarzyskim). Po przeanalizowaniu stereotypu m瘰kiej roli p販iowej równie w innych jej aspektach jestem pewny, 瞠 ubóstwo form odzie穎wych dla m篹czyzny i skostnienie wzornictwa w zakresie odzie篡 m瘰kiej to cz wi瘯szej ca這ci: uk豉du obyczajów, w którym obecnie jedynym beneficjentem jest uciskana w poprzednich wiekach kobieta.


Oprócz 篡cia w zubo穎nym wiecie dozna, za posiadanie m瘰kich organów p販iowych spotyka nas kara: oto po uko鎍zeniu 18 lat w wielu krajach zostajemy wezwani przed URZ主, który ocenia nas jak byd這 w punkcie skupu i decyduje nad naszymi g這wami czy i gdzie zostaniemy umieszczeni na kilku(nasto)miesi璚zny fragment 篡cia w celu odbycia wy獞iki w zakresie umiej皻noci walki i bezwzgl璠nego pos逝sze雟twa wobec prze這穎nych wydaj鉍ych nam rozkazy. Dlaczego my! Dlaczego w tak drastycznej formie, jak jest pó逕i瞛ienne skoszarowanie, wyrwanie z w豉snego rodowiska pod przymusem, z cz瘰to nienaprawialn szkod dla planów 篡ciowych jednostki? Nawet uznaj鉍 potrzeb powszechnej s逝瘺y wojskowej, stwierdzi trzeba, 瞠 z niepodleg這ci korzystaj obywatele ka盥ej p販i. Dlaczego stresuj鉍e i destrukcyjne dowiadczenia 篡cia koszarowego omijaj kobiet, a dotykaj m嘀czyzn? Czy瘺ymy mieli jakie szczególne przystosowania ewolucyjne w m瘰kich organizmach powoduj鉍e, 瞠 znoszenie stresu, z造ch warunków higienicznych, zadawanie i otrzymywanie ciosów s akurat dla nas korzystne?! Nie s鉅z! Za pakiet negatywnych dowiadcze, za 篡cie w stresie powodowanym przez nieuzasadnione oczekiwania wzgl璠em nas p豉cimy jego krótszym czasem trwania: statystyczna d逝go 篡cia m篹czyzny jest mniejsza od kobiety w ka盥ym, nawet najbardziej cywilizowanym kraju. I to wszystko trzeba zmieni: z造 obyczaj, dyskryminuj鉍e prawo i toksyczne wychowanie otrzymywane przez kandydatów na m篹czyzn.


Mój bunt i walka o prawa m篹czysn nie oznaczaj bynajmniej jakich zakusów na prawa kobiet: 篡cie obu p販i w spo貫cze雟twie NIE musi by antagonistyczn gr o sumie zerowej, w której komu trzeba odj寞, by komu innemu doda. Nie mog jednak aprobowa sytuacji, w której, aby udost瘼ni kobiecie sfery ekspresji i rozwoju, trzeba uszczupli te obszary wolnoci m篹czyznom. Nie ma te zgody na wymuszanie z powodu przynale積oci p販iowej jakich szczególnych wiadcze, zw豉szcza czego tak kalecz鉍ego ca貫 jestestwo cz這wieka, jak przymusowa s逝瘺a wojskowa w warunkach skoszarowania. Albo przez to dowiadczenie powinien przechodzi ka盥y obywatel korzystaj鉍y przecie z niepodleg這ci pa雟twa bez wzgl璠u na p貫, albo tylko ochotnicy do s逝瘺y zawodowej – tak瞠 obu p販i. K豉mstwem jest uzasadnianie ugniatania ludzi w obyczajowych rolach przez odmienn „natur” kobiety i m篹czyzny. Kobieta i m篹czyzna to poj璚ia spo貫czne i zaprawione ideologi nadbudowan na jedynie obiektywnych faktach biologicznych, których interpretacja bynajmniej nie jest kompletna. W odniesieniu do gatunku homo sapiens (?) niewiele pewnego mo積a powiedzie o jego „naturze” – jestemy na wskro „sztuczni”: 篡jemy bowiem w rodowisku globalnie zmienionym przez skutki naszych wczeniejszych dzia豉 i otoczeni jestemy produktami naszej technologii oraz zmienn kultur zale積 od naszego stanu wiedzy i zawsze fragmentarycznego zrozumienia samych siebie. Szczycimy si te i od innych zwierz靖 odró積iamy przez to, 瞠 ka盥y osobnik sporód nas stanowi ma ogromn warto bo jest niepowtarzalny i obdarzony nieogarnionym potencja貫m. Jak pogodzi to ród這 naszego poczucia godnoci ze spo貫cznymi tendencjami zmierzaj鉍ymi do uczynienia nas standardowymi produktami swojej kultury i zamkni皻ymi w ciasno okrelonych spo貫cznych rolach, których zawartoci nie wolno jednostce modyfikowa?! A to w豉nie czyni z nas spo貫czne stereotypy ról p販iowych, dyktatury, fundamentalistyczne religie itp. GARDZ nimi, NIENAWIDZ ich! Jestem BUNTOWNIKIEM!! I prosz nie stosowa wobec mnie mietnikowej seksuologii twierdz鉍ej, 瞠 jestem skonfliktowany ze sw p販i! Spodnie, skarpety, zakaz makija簑, nakaz prezentowania postaw asertywno-wojowniczych, nakaz posiadania okrelonych zainteresowa i zakaz posiadania innych – to NIE PΒ, ale ROLA PzIOWA, po angielsku GENDER ROLE. Moja niezgoda na m瘰k gender role to taka sama niezgoda, jak niezgoda kobiet XIX-wiecznych na brak prawa wyborczego, albo wspó販zesnych ofiar islamskiego fundamentalizmu pozwalaj鉍ego tylko m篹czynie prowadzi auto w Arabii Saudyjskiej. Moja strona NIE jest o ZMIANIE PzI ani o PODNIECANIU SI ZABRONION ODZIE砲! Wprost przeciwnie – ja pozbawiam te rzeczy magiczno-mitycznej otoczki im towarzysz鉍ej! Czyni je oswojonymi, codziennymi produktami, których warto jest jedynie u篡tkowa, estetyczna i hedonistyczna.


Teraz par technicznych uwag. Po pierwsze, mam nadziej, 瞠 uda這 mi si umieci m stron gdzie w Internecie, i cho pisz鉍 te s這wa nie wiem, czy i kiedy mi si to uda, jeli ktokolwiek czyta ten tekst, znaczy to, 瞠 odnios貫m sukces. Po wtóre, mam nadziej, 瞠 moja strona, cho cokolwiek siermi篹na w formie, spodoba si Pa雟twu i oka瞠 si wygodna w „nawigowaniu”. Zrobi貫m j sam metod prób i b喚dów, niemaj鉍 zbytniego poj璚ia o tworzeniu stron internetowych, wi璚 je瞠li tylko moja prezentacja b璠zie dzia豉 i wygl鉅a w przegl鉅arkach tak, jak podczas budowania jej – b璠zie to mój wielki sukces. Za wszelkie b喚dy i niedoróbki przepraszam. Mog z ca章 pewnoci obieca, 瞠 wraz ze wzrostem mojego rozumienia mechanizmów internetowych, b璠 moj stron rozwija i planuj uczyni j interaktywn.


Nie mam tak瞠 najmniejszej pewnoci, czy w ka盥ej przegl鉅arce i na ka盥ym monitorze strona b璠zie wygl鉅a豉 poprawnie. U mnie najlepiej wygl鉅a w Explorerze przy w章czonym pasku “Ulubione”. Gdyby grafika by豉 porozje盥瘸na w stosunku do tekstu, dobrze jest zadzia豉 na lewy margines przy pasku “Ulubione” i doci鉚n寞 nadmierny luz. Powodzenia! Smacznego!

.

UWAGA!

Po u篡ciu polece kopiuj/wklej w stosunku do tekstów z bia章 czcionk mo瞠 zachodzi potrzeba zmiany koloru czcionki w Pa雟twa komputerze!


Teksty i ilustracje z mojej strony mo積a cytowa, ale zalecam podawanie ród豉, zw豉szcza w odniesieniu do grafik komputerowych nieb璠鉍ych zdj璚iami. Chocia nie przedstawiam si na razie z nazwiska i imienia – znaj鉍 tolerancj i otwarto umys這w naszego spo貫cze雟twa na razie wol nie ujawnia moich personaliów – pozostawiam adres mailowy celem kontaktu w sprawie u篡wania moich produkcji w publikacjach komercyjnych. Do publikacji moich materiaów graficznych w uzgodnieniu ze mn gotów jestem udost瘼ni wersje w pierwotnej rozdzielczoci. Jestem tak瞠 ciekaw reakcji czytelników i ch皻nie zamieszcz zarówno reakcje czytelników jak i artyku造 nades豉ne do publikacji u mnie. Strona niniejsza mo瞠 sta si forum prezentacji ró積ych myli ujmuj鉍ych problemy przeze mnie podejmowane i je瞠li tak si stanie, to b璠 zadowolony. Cieszy mnie bowiem (Uwaga! Trudne s這wo!) odtabuizowywanie wyciszanych i wypieranych ze wiadomoci spo貫cznej obszarów 篡cia oraz uruchamianie wolnego obiegu idei. Ca豉 moja internetowa gazetka ma charakter non-profit, zatem autorzy publikuj鉍y u mnie musz zadowoli si sam radoci publikacji.


Naczelny Antyfacet Rzeczypospolitej Polskiej


Kontakt:


antyfacet@interia.pl-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NINIEJSZA STRONA ISTNIEJE W DWÓCH LOKALIZACJACH:

Niedawno wprowadzi貫m zró積icowanie architektury i charakteru powy窺zych wersji mojej strony. Wersja „A” – z uwagi na wi瘯sz pojemno konta i wi瘯sz szybko serwera – b璠zie zawsze zawiera pe軟 publikacj (artyku造 i grafiki z wy窺z rozdzielczoci), natomiast wersja „B” – umieszczona na mniejszym koncie i wolniejszym serwerze – stanowi publikacj o charaterze archiwalnym (nie b璠 ju umieszcza w niej grafik w dobrej rozdzielczoci, a zamiast tego zestawiam tam teksty, w章cznie z „Wst瘼niakami” za minione miesi鉍e).Nowa Ksi璕a Goci – Przegl鉅anie

Nowa Ksi璕a Goci – Wpisywanie